MhB-Artkürzel

Artkürzel für MhB lernen

Das Monitoring häufiger Brutvögel verwendet für jede Vogelart ein Kürzel. Dies erleichtert das Kartieren – vorausgesetzt, man beherrscht den Code… Viel Spaß beim Pauken!

[qdeck]

[q] Amsel

[a] A

[q] Austernfischer

[a] Au

[q] Bachstelze

[a] Ba

[q] Bartmeise

[a] Bam

[q] Baumfalke

[a] Bf

[q] Baumpieper

[a] Bp

[q] Bekassine

[a] Be

[q] Berglaubsänger

[a] Bls

[q] Bergpieper

[a] Bep

[q] Beutelmeise

[a] Bem

[q] Bienenfresser

[a] Bie

[q] Birkenzeisig

[a] Bz

[q] Birkhuhn

[a] Bih

[q] Blaukehlchen

[a] Blk

[q] Blaumeise

[a] Bm

[q] Bleßralle, Blässralle, Blässhuhn

[a] Br

[q] Bluthänfling

[a] Hä

[q] Brachpieper

[a] Brp

[q] Braunkehlchen

[a] Bk

[q] Buchfink

[a] B

[q] Buntspecht

[a] Bs

[q] Dohle

[a] D

[q] Dorngrasmücke

[a] Dg

[q] Drosselrohrsänger

[a] Drs

[q] Eichelhäher

[a] Ei

[q] Eisvogel

[a] Ev

[q] Elster

[a] E

[q] Erlenzeisig

[a] Ez

[q] Fasan, Jagdfasan

[a] Fa

[q] Feldlerche

[a] Fl

[q] Feldschwirl

[a] Fs

[q] Feldsperling

[a] Fe

[q] Fichtenkreuzschnabel

[a] Fk

[q] Fischadler

[a] Fia

[q] Fitis

[a] F

[q] Flussregenpfeifer

[a] Frp

[q] Flussseeschwalbe

[a] Fss

[q] Flussuferläufer

[a] Ful

[q] Gänsesäger

[a] Gäs

[q] Gartenbaumläufer

[a] Gb

[q] Gartengrasmücke

[a] Gg

[q] Gartenrotschwanz

[a] Gr

[q] Gebirgsstelze

[a] Ge

[q] Gelbspötter

[a] Gp

[q] Gimpel, Dompfaff

[a] Gim

[q] Girlitz

[a] Gi

[q] Goldammer

[a] G

[q] Grauammer

[a] Ga

[q] Graugans

[a] Gra

[q] Graureiher

[a] Grr

[q] Grauschnäpper

[a] Gs

[q] Grauspecht

[a] Gsp

[q] Großer Brachvogel

[a] Gbv

[q] Grünfink

[a] Gf

[q] Grünspecht

[a] Gü

[q] Habicht

[a] Ha

[q] Halsbandschnäpper

[a] Hb

[q] Halsbandsittich

[a] Hbs

[q] Haselhuhn

[a] Has

[q] Haubenlerche

[a] Hl

[q] Haubenmeise

[a] Hm

[q] Haubentaucher

[a] Ht

[q] Hausrotschwanz

[a] Hr

[q] Haussperling

[a] H

[q] Heckenbraunelle

[a] He

[q] Heidelerche

[a] Hei

[q] Höckerschwan

[a] Hö

[q] Hohltaube

[a] Hot

[q] Kanadagans

[a] Kag

[q] Karmingimpel

[a] Kar

[q] Kernbeißer

[a] Kb

[q] Kiebitz

[a] Ki

[q] Klappergrasmücke

[a] Kg

[q] Kleiber

[a] Kl

[q] Kleinspecht

[a] Ks

[q] Knäkente

[a] Kn

[q] Kohlmeise

[a] K

[q] Kolbenente

[a] Koe

[q] Kolkrabe

[a] Kra

[q] Kormoran

[a] Ko

[q] Kranich

[a] Kch

[q] Krickente

[a] Kr

[q] Kuckuck

[a] Ku

[q] Lachmöwe

[a] Lm

[q] Löffelente

[a] Lö

[q] Mauersegler

[a] Ms

[q] Mäusebussard

[a] Mb

[q] Mehlschwalbe

[a] M

[q] Misteldrossel

[a] Md

[q] Mittelspecht

[a] Msp

[q] Mönchsgrasmücke

[a] Mg

[q] Nachtigall

[a] N

[q] Neuntöter

[a] Nt

[q] Nilgans

[a] Nig

[q] Orpheusspötter

[a] Os

[q] Ortolan

[a] O

[q] Pirol

[a] P

[q] Rabenkrähe

[a] Rk

[q] Raubwürger

[a] Rw

[q] Rauchschwalbe

[a] Rs

[q] Raufußkauz

[a] Rfk

[q] Rebhuhn

[a] Re

[q] Reiherente

[a] Rei

[q] Ringdrossel

[a] Rdr

[q] Ringeltaube

[a] Rt

[q] Rohrammer

[a] Ro

[q] Rohrdommel

[a] Rod

[q] Rohrschwirl

[a] Rsc

[q] Rohrweihe

[a] Row

[q] Rotkehlchen

[a] R

[q] Rotmilan

[a] Rm

[q] Rotschenkel

[a] Ros

[q] Saatkrähe

[a] Sa

[q] Sandregenpfeifer

[a] Srp

[q] Schafstelze

[a] St

[q] Schellente

[a] Sl

[q] Schilfrohrsänger

[a] Sr

[q] Schlagschwirl

[a] Ssc

[q] Schleiereule

[a] Se

[q] Schnatterente

[a] Sn

[q] Schwanzmeise

[a] Sm

[q] Schwarzhalstaucher

[a] Sht

[q] Schwarzkehlchen

[a] Swk

[q] Schwarzmilan

[a] Swm

[q] Schwarzspecht

[a] Ssp

[q] Schwarzstorch

[a] Sst

[q] Seeadler

[a] Sea

[q] Silbermöwe

[a] Sim

[q] Singdrossel

[a] Sd

[q] Sommergoldhähnchen

[a] Sg

[q] Sperber

[a] Sp

[q] Sperbergrasmücke

[a] Sgm

[q] Sperlingskauz

[a] Spk

[q] Sprosser

[a] Spr

[q] Star

[a] S

[q] Steinkauz

[a] Stk

[q] Steinschmätzer

[a] Sts

[q] Stieglitz

[a] Sti

[q] Stockente

[a] Sto

[q] Straßentaube

[a] Stt

[q] Sturmmöwe

[a] Stm

[q] Sumpfmeise

[a] Sum

[q] Sumpfrohrsänger

[a] Su

[q] Tafelente

[a] Ta

[q] Tannenhäher

[a] Th

[q] Tannenmeise

[a] Tm

[q] Teichralle, Teichhuhn

[a] Tr

[q] Teichrohrsänger

[a] T

[q] Trauerschnäpper

[a] Ts

[q] Trauerseeschwalbe

[a] Tss

[q] Tüpfelsumpfhuhn

[a] Tsh

[q] Türkentaube

[a] Tt

[q] Turmfalke

[a] Tf

[q] Turteltaube

[a] Tut

[q] Uferschnepfe

[a] Us

[q] Uferschwalbe

[a] U

[q] Uhu

[a] Uh

[q] Wacholderdrossel

[a] Wd

[q] Wachtel

[a] Wa

[q] Wachtelkönig

[a] Wk

[q] Waldbaumläufer

[a] Wb

[q] Waldkauz

[a] Wz

[q] Waldlaubsänger

[a] Wls

[q] Waldohreule

[a] Wo

[q] Waldschnepfe

[a] Was

[q] Waldwasserläufer

[a] Waw

[q] Wanderfalke

[a] Wf

[q] Wasseramsel

[a] Waa

[q] Wasserralle

[a] Wr

[q] Weidenmeise

[a] Wm

[q] Weißstorch

[a] Ws

[q] Wendehals

[a] Wh

[q] Wespenbussard

[a] Wsb

[q] Wiedehopf

[a] Wi

[q] Wiesenpieper

[a] W

[q] Wiesenweihe

[a] Wiw

[q] Wintergoldhähnchen

[a] Wg

[q] Zaunkönig

[a] Z

[q] Ziegenmelker

[a] Zm

[q] Zilpzalp

[a] Zi

[q] Zippammer

[a] Zip

[q] Zwergdommel

[a] Zd

[q] Zwergschnäpper

[a] Zs

[q] Zwergtaucher

[a] Zt

[x] [restart]

[/qdeck]

Für die Schaltflächen gibt es noch keine deutschen Beschriftungen:
Flip
= deckt die Rückseite der Karteikarte auf, dort erscheint der englische Artname
Need more practice
= ich wusste den englischen Artnamen (noch) nicht, die Karteikarte bleibt im Stapel, erscheint also später nochmals
Got it! = ich wusste den englischen Artnamen, die Karteikarte wird aus dem Stapel genommen, erscheint also nicht wieder
Shuffle = Zufallsgenerator, die Karteikarten werden durchgemischt und erscheinen in zufälliger Reihenfolge (ohne „Shuffle“: in alphabetischer Reihenfolge)

Quelle: DDA


 

Auswahl an Kürzeln

[qdeck]

[q] Amsel

[a] A

[q] Bachstelze

[a] Ba

[q] Baumfalke

[a] Bf

[q] Baumpieper

[a] Bp

[q] Bergpieper

[a] Bep

[q] Birkenzeisig

[a] Bz

[q] Blaumeise

[a] Bm

[q] Bluthänfling

[a] Hä

[q] Brachpieper

[a] Brp

[q] Braunkehlchen

[a] Bk

[q] Buchfink

[a] B

[q] Buntspecht

[a] Bs

[q] Dohle

[a] D

[q] Dorngrasmücke

[a] Dg

[q] Eichelhäher

[a] Ei

[q] Elster

[a] E

[q] Erlenzeisig

[a] Ez

[q] Fasan, Jagdfasan

[a] Fa

[q] Feldlerche

[a] Fl

[q] Feldschwirl

[a] Fs

[q] Feldsperling

[a] Fe

[q] Fichtenkreuzschnabel

[a] Fk

[q] Fitis

[a] F

[q] Flussregenpfeifer

[a] Frp

[q] Gartenbaumläufer

[a] Gb

[q] Gartengrasmücke

[a] Gg

[q] Gartenrotschwanz

[a] Gr

[q] Gebirgsstelze

[a] Ge

[q] Gelbspötter

[a] Gp

[q] Gimpel, Dompfaff

[a] Gim

[q] Girlitz

[a] Gi

[q] Goldammer

[a] G

[q] Grauammer

[a] Ga

[q] Grauschnäpper

[a] Gs

[q] Grünfink

[a] Gf

[q] Grünspecht

[a] Gü

[q] Habicht

[a] Ha

[q] Haubenlerche

[a] Hl

[q] Haubenmeise

[a] Hm

[q] Hausrotschwanz

[a] Hr

[q] Haussperling

[a] H

[q] Heckenbraunelle

[a] He

[q] Heidelerche

[a] Hei

[q] Hohltaube

[a] Hot

[q] Kernbeißer

[a] Kb

[q] Kiebitz

[a] Ki

[q] Klappergrasmücke

[a] Kg

[q] Kleiber

[a] Kl

[q] Kohlmeise

[a] K

[q] Kolkrabe

[a] Kra

[q] Kuckuck

[a] Ku

[q] Mauersegler

[a] Ms

[q] Mäusebussard

[a] Mb

[q] Mehlschwalbe

[a] M

[q] Misteldrossel

[a] Md

[q] Mönchsgrasmücke

[a] Mg

[q] Nachtigall

[a] N

[q] Neuntöter

[a] Nt

[q] Orpheusspötter

[a] Os

[q] Rabenkrähe

[a] Rk

[q] Rauchschwalbe

[a] Rs

[q] Ringeltaube

[a] Rt

[q] Rohrammer

[a] Ro

[q] Rotkehlchen

[a] R

[q] Rotmilan

[a] Rm

[q] Saatkrähe

[a] Sa

[q] Schafstelze

[a] St

[q] Schwanzmeise

[a] Sm

[q] Schwarzkehlchen

[a] Swk

[q] Schwarzmilan

[a] Swm

[q] Schwarzspecht

[a] Ssp

[q] Singdrossel

[a] Sd

[q] Sommergoldhähnchen

[a] Sg

[q] Sperber

[a] Sp

[q] Star

[a] S

[q] Steinschmätzer

[a] Sts

[q] Stieglitz

[a] Sti

[q] Straßentaube

[a] Stt

[q] Sumpfmeise

[a] Sum

[q] Tannenmeise

[a] Tm

[q] Türkentaube

[a] Tt

[q] Turmfalke

[a] Tf

[q] Wacholderdrossel

[a] Wd

[q] Wanderfalke

[a] Wf

[q] Weidenmeise

[a] Wm

[q] Wendehals

[a] Wh

[q] Wespenbussard

[a] Wsb

[q] Wiesenpieper

[a] W

[q] Wintergoldhähnchen

[a] Wg

[q] Zaunkönig

[a] Z

[q] Zilpzalp

[a] Zi

[x] [restart]

[/qdeck]

Kommentare sind geschlossen.